Hoop vervlogen?

//Hoop vervlogen?

Hoop vervlogen?

Kon ik in het parochieblad van oktober 2007 nog schrijven “Hoop of illusie?” naar aanleiding van het verschijnen van de brochure “Kerk en Ambt” van de Nederlandse Dominicanen, waarin zij bepleiten dat parochies de mogelijkheid krijgen om hun eigen voorgangers, man of vrouw, gehuwd of ongehuwd, aan te wijzen, bij voorkeur met de bevestiging door handoplegging van de bisschop, nieuwe ontwikkelingen lijken het beetje hoop dat we meenden te mogen koesteren nu ook weg te blazen.

Allang leefden onder de mensen in de kerk, die door het priester-tekort verstoken bleven van regelmatige wekelijkse eucharistievieringen, als ook bij bisschoppen en priesters ideeën over een ruimere openstelling van het priesterschap, een verbetering van de positie van de vrouw in de kerk en een minder gecentraliseerd bestuur van de kerk.

De brochure van de Nederlandse Dominicanen wekte onder grote groepen katholieken groot enthousiasme op en zij werden van hoop vervuld. Maar al direct lieten de bisschoppen weten dat wat de Dominicanen voorstelden absoluut niet kon, want volstrekt in strijd was met de leer van de Kerk. Op zich was dat geen nieuws. Wij – ook ik verklaar mij een medestander van de Dominicaanse gedachte – begrepen ook wel dat de bisschoppen zich niet voetstoots gewonnen zouden geven en dat er nog heel wat verzet van de hiërarchie te overwinnen zou zijn. Niettemin gloorde de hoop op de vervulling van een lang gekoesterde wens dat het celibataire mannelijke cordon van de hiërarchie doorbroken zou kunnen worden.

Intussen is deze affaire een nieuwe fase ingegaan met de brief van de generaal-overste van de Dominicanen in Rome. Zie hierover www.dominicanen.nl  . “Het generaal bestuur in Rome vroeg het provinciaal bestuur in Nederland om geen pleitbezorger meer te zijn voor de brochure Kerk en Ambt, en om evenmin commentaar te geven op de inhoud van het artikel van hun Franse medebroeder Hervé Legrand, dat deze week gestuurd is naar de bisschoppen en naar alle parochies die eind augustus de veelbesproken brochure ontvingen. De inmiddels vrijwel uitverkochte brochure zal niet worden herdrukt.”  

Dit komt praktisch neer op een spreekverbod. Je kunt het met de brochure van de Nederlandse Dominicanen eens zijn of niet, maar een spreekverbod is gewoonweg abject. “Zo behoren mensen in de rk kerk niet met elkaar om te gaan” vindt ook de Vereniging van Pastoraal Werkenden. (Trouw, 02-02-08)

Namens de Generale Overste van de Dominicanen wordt nu aan alle Nederlandse parochies een uitvoerig betoog gezonden van de hand van Professeur Hervé Legrand, gewoon hoogleraar aan het Institut Catholique van Parijs en vermaard ecclesioloog (theoloog, gespecialiseerd in de leer van de Kerk). Het stuk van Legrand kunt u vinden op onze website www.rkkerkbennekom.nl  in het dossier “Kerk en Ambt”. Legrand betoogt dat wat de brochure voorstelt niet strookt met de traditie van de rk kerk.

Betekent dit dat het nu ‘over en sluiten’ is? Dat kan ik me toch niet voorstellen. Dat er van ‘hogerhand’ verzet is tegen de brochure van de Dominicanen kan ik me nog wel voorstellen. Maar er moet toch een gespreksvervolg komen. Dat gesprek, die discussie is uitdrukkelijk de bedoeling van de auteurs van de brochure. Het is geen academisch conflict van theologen onder elkaar dat opgelost moet worden. Het zijn geloofs- en gewetensvragen van de mensen in het veld. En een spreekverbod voor de Dominicanen? Dat de parochies hun eigen voorgangers zouden moeten kunnen aanwijzen, mogen ze gerust suggereren, vindt Jan Nieuwenhuis, een van de auteurs van de brochure. Ze mogen niet meer zeggen “dat, als de bisschop weigert om hun gekozen kandidaat de hand op te leggen, deze gekozen voorganger buiten de bisschop om in een eucharistieviering toch de zegenbede over brood en wijn kan uitspreken.” (Trouw, 07-02-08) Die aansporing is dan ook niet minder dan schismatiek, vindt Legrand. Als we dit zouden opvolgen stellen we ons buiten de kerk. De vragen over kerk en ambt die de brochure aan de orde stelt moeten we blijven aankaarten: de voorrang van het volk Gods op de hiërarchie, het ambt in dienst van het godsvolk, het verplichte celibaat en de vrouw in het ambt. Eeuwen van ontwikkeling draai je niet een twee drie terug. Het gaat dus lang duren. Zo lang dat er zo weinig kerkgangers overblijven dat een tekort omslaat in een overschot aan priesters? We zullen met het zetten van kleine stapjes vooruit moeten proberen te komen.

In een volgend artikel hoop ik nader op het geschrift van Legrand in te gaan.

Timo Harmsen,11 februari 2008

By | 2017-05-10T12:41:38+00:00 februari 11th, 2008|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment