De kerk dat zijn wij

//De kerk dat zijn wij

De kerk dat zijn wij

Is het toeval dat juist enkele dagen voor Pinksteren het rapport wordt gepresenteerd van de Werkgroep Visie Geloofsgemeenschap MVR, een onderzoek naar de identiteit van de voormalige parochie Maria Virgo Regina te Bennekom? De aanleiding voor het onderzoek was gelegen in de samenvoeging (fusie) van elf parochies in de regio Veluwe-Rijn. Van zelf­standige parochie waren we ineens een onder­deel geworden van een groot geheel. Hoe zou dat gaan? Konden we ons zo maar onderwerpen aan het beleid dat anderen voor ons zouden gaan bepalen? Wij wilden toch wel graag onze identiteit, onze eigenheid als lokale geloofs­gemeenschap behouden. Om van die identiteit en van wat we belangrijk vonden een helder beeld te krijgen ging een werkgroep aan de slag. Aan de hand van twee en twintig paren van stellingen die telkens de uitersten van het spectrum van een bepaald onderwerp bestrijken, is onderzocht waar de leden van de gemeen­schap staan. Aan het ene uiterste of aan het andere of ergens daar tussen in. De twee en twintig stellingen staan ook in het rapport van de werkgroep.

Het resultaat van het onderzoek – onder het motto dat ik als titel voor dit artikel gebruik – is op dinsdag 18 mei gepresenteerd in een open vergadering waar bijna honderd ‘parochianen’ aanwezig waren. De presentatie en het officiële rapport kunt u vinden op de websitewww.rkkerkbennekom.nl. De gemeenschap laat zich daarin kennen als een overwegend hechte eenheid en gebonden aan haar eigen lokale kerk. Haar eenheid blijkt vooral uit het feit dat de verschillende leeftijdscategorieën geen overwe­gende verschillen laten zien in de ingenomen standpunten.

Het lokale is zeer belangrijk, maar we zijn niet enghartig, zijn gastvrij, oecumenisch en open naar de wereld om ons heen. Kenmerkend is dat we bij voorkeur de zondagse vieringen houden in onze eigen kerk rond een bepaald thema en om samen het brood te delen. Voor de meesten (70%) weegt het zwaarder om wekelijks een inspirerende viering in Bennekom te hebben dan om zolang mogelijk vast te houden aan tenminste 1 eucharistieviering per maand.

Nagenoeg de hele gemeenschap heeft het niet op een strakke en gedetailleerde leiding uit Rome. De kaders moeten ruimer gesteld worden opdat er ruimte is voor maatwerk. Deze visie hangt samen met die over andere belangrijke kwesties als daar zijn de leiding in de kerk, gewijde en niet gewijde voorgangers, verande­ringen in de kerk en in de samenleving. In deze kwesties herkennen we ons in “wij zijn de kerk, wij zijn verantwoordelijk voor eigen handelen in de lijn van het evangelie en een kritische houding hoort daarbij”.

Het is maar een greep om een ‘overall’ beeld te schetsen. Zie de presentatie op de website en lees het rapport, dat behalve op de website ruim verspreid zal worden en trek uw eigen conclusies. De uitslag van het onderzoek maakt wel duidelijk dat de gemeenschap intussen een heel eind opgeschoven is in de richting van de brochure van september 2007 van de Neder­landse Dominicanen. Hieraan zal in het najaar een studieavond in onze parochie worden gewijd.

Zoals de fusie van parochies de aanleiding voor het onderzoek vormde, zo was de fusie ook de aanleiding voor mijn initiatief om in de gemeen­schap een stichting op te richten Het laatste stellingenpaar van het onderzoek gaat daarover:

  1. Voor het behoud van onze identiteit is een zekere mate van juridische en financiële onafhankelijkheid van de lokale gemeenschap nuttig.
  2. Voor het behoud van onze identiteit moeten we ons luid en duidelijk mengen in bestuur en beleid van de Titus Brandsma parochie.

De stellingen gaan niet rechtstreeks over het oprichten van een stichting of ander juridisch lichaam. Zij gaan over: Hoe behouden we het beste onze identiteit? Door stelling A: een zekere mate van juridische en financiële onaf­hankelijkheid, of door stelling B: ons mengen in het bestuur van de Titus Brandsmaparochie. Het is duidelijk dat B geen enkele juridische of financiële onafhankelijkheid voor de lokale gemeenschap kan opleveren. Blijft over A. Het is duidelijk dat dan een stichting of ander juridisch lichaam noodzakelijk is, waarin onze levendige gemeenschap gestalte krijgt.1)

In procenten uitgedrukt is de score van A naar B: 21-11-36-9-23. Of globaal weergegeven: een/derde voor A; een/derde voor B; en een/derde in het midden, zowel voor A als B. Dit levert een duidelijke meerderheid van 68 op voor A: Wie helemaal niets van een stichting of ander juridisch lichaam zou willen weten, zou niet in het midden hebben gestemd, tenzij hij/zij zou hebben bedoeld het kerkelijk wetboek te wijzigen. Maar dat is illusoir. Dit wettigt om de 36% uit het midden bij de A-stemmers te tellen.

A en B sluiten elkaar niet uit. Zo heb ik in mijn eerdere artikelen in het parochieblad altijd gesteld dat de stichting zich in beginsel schaart aan de kant van het lokale bestuur en het parochiebestuur. Maar voor het behoud van de eigen identiteit en het behoud van de saamhorigheid van de gemeenschap is een juridische institutie een noodzakelijk hulp­middel. Evenals het instituut van de kerk een noodzakelijk hulpmiddel is, zonder hetwelk de kerk allang uit het wereldbeeld verdwenen zou zijn. Zolang de lokale gemeenschap past in het geheel van de Titus Brandsma parochie, zal ook de stichting aan de zijde van de lokale gemeenschap staan. Als de lokale gemeenschap vindt dat zij beter een geheel eigen koers kan gaan varen, zal ook de stichting haar volgen. Door een stichting op te richten worden we nu gesteund en zijn we in ieder geval op de toekomst geprepareerd.

Aan het tot stand komen van de stichting zal verder worden gewerkt. Volg hierover nadere berichten in dit blad of op de website.

 

1) Ik denk aan een stichting met een wettelijk maximaal democratische structuur. Het bestuur van die stichting wordt benoemd door de lokale gemeenschap. Die gemeenschap is als een feitelijke of informele vereniging. Zij schenkt haar vertrouwen aan het bestuur, dat in zijn besluiten gestalte geeft aan wat er leeft in de gemeenschap. Uitwerking van deze structuur in de statuten van de stichting vereist juridisch maatwerk

By | 2017-05-02T16:07:06+00:00 mei 19th, 2010|nieuwsblad|0 Comments

Leave A Comment